BH Haberleri 02/11/2011 19:44

Yeni bir “İnternet Kurulu”muz daha oldu.

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1 Kasım 2011 Salı günlü Resmi Gazete’de yayınlandı. 655 nolu KHK ile Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni adı oldu.

Bu KHK’nin interneti ilgilendiren bir yanı da var: KHK’nin 29. Maddesine göre sürekli olarak görev yapacak bir İnterneti Geliştirme Kurulu yapılandırıldı.

Aynı maddenin (6) nolu bendine göre kurulun görevleri tanımlandı.

6) İnternet Geliştirme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İnternet ortamının ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, yaygın, kolay erişilebilir olarak kullanımını teşvik edecek politika ve strateji önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak.
b) Türk Kültürü, Türk Tarihi ve Türk Dünyasıyla ilgili bilgilerin internet ortamında daha fazla yer alması ve bunların tanıtılması hususunda çalışmalar yapmak, yaptırmak ve öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak.
c) İnternet ortamının güvenli, serbest, özgür ve faydalı kullanımı ile katma değer üretmesine yönelik öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak.
ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Yeni kurulan İnterneti Geliştirme Kurulu’nun, diğer yeni kurullarda olduğu gibi, üye sayısı yediyi geçemeyecek, üyelere kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %50’si ücret olarak ödenecek. Kurulun sekreterya işlerini ise Bakanlığın Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı üstlenecek.

Yeni kurul üyelerinin hangi hizmet birimi, kuruluş, kurum, üniversite, sivil toplum örgütü temsilcileri veya alanında uzman ve yetkin kişilerden oluşacağı, sahip olmaları gereken özellikler ile kurulların çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

Akla gelen ilk soru, 5651 sayılı Kanun’la kurulan mevcut İnternet Kurulu’nun ne olacağı. Bilindiği gibi İnternet Kurulu, kanunla kurulmasına rağmen, üyelerinin sayısı, seçim usulü ve işlevi konusunda keyfiliğe yol açabilecek yapısından dolayı eleştirilmekteydi. Bkz. http://goo.gl/StZaw, http://goo.gl/p7M8t

İşin başka bir yönünden daha bahsetmek gerekiyor. Kurulun görevlerinden biri de Türk kültürü, Türk tarihi ve Türk dünyasıyla ilgili bilgilerin internet ortamında daha fazla yer almasını sağlamak. Zaten başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı olmak üzere bir çok bakanlığın bu yönde misyonları var. Global bir bilgi ağında sadece Türk kültürü ve tarihini yaygınlaştırmak diye bir görev yerine, vatandaşların bilgiye erişme hakkını geliştirecek, Türkçe servis, içerik ve katma değer üreten Türk internet girişimcilerinin önünü açacak tedbirler almak gibi görevler verilebilirdi.

Şimdi beklenen, yeni kurulla ilgili yönetmeliğin ne zaman ve nasıl çıkacağı.. Acaba bazı STÖ başkanlarına yine koltuk verilerek sessiz kalmaları sağlanacak mı? Bekleyip göreceğiz.

Tags:

2 Comments

  • Ben bazı şeyleri anlamakta zorluk çekiyorum, internet erişimin hala çok pahallı ve sınırlı olduğu daha doğrusu “tekel”leşmenin hükümsürdüğü bir memlekette bu tür kurumları kurmuşsun/kurmamışsın neye yarar! İnternet erişimin bir hak olduğunu artık bazılarının bilmesi ve anlaması gerek..

Leave a reply

required

required

optional


  •  
buy cheap argumentitive essay order research paper cheap dissertation writer best professional writing services need someone to do my assignment